دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، اردیبهشت 1402، صفحه 3-133 

مقاله پژوهشی

آسیب‌شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران پیرامون واگذاری اراضی عمومی

صفحه 3-20

محمدهادی توکل‌پور


حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان

صفحه 21-50

احمد تقی‌زاده؛ حمید فعلی


آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

صفحه 51-66

مینا اکبری؛ فاطمه افشاری


ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه آن در هرم هنجاری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 67-84

محمدحسین نادری؛ حمیدرضا گرامی‌پور


حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی

صفحه 85-110

سیدحسین هاشمی؛ سعید سالاری


نظارت سیاسی بر حقوق افراد دارای معلولیت در ایران و ارائه الگوی مطلوب

صفحه 111-134

مسعود حسن‌آبادی