آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی پژوهشکده قوه قضائیه، تهران، ایران

چکیده

مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه‌قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است.

نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته‌اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت‌ها را صادر نموده‌اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.

به منظور برون‌رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the Supreme Council of Ministerial Appeals Emphasizing the right of citizens to access judicial authorities

نویسندگان [English]

  • Mina Akbari
  • Fatemeh Afshari

Faculty of the Judiciary Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to articles 34, 159 and 173 of the Constitution, it is the right of individuals to sue and anyone can refer to judicial authorities; However, the Supreme Council of the Cultural Revolution has removed some decisions issued in the field of education and research from the jurisdiction of the judicial authorities and placed them under the jurisdiction of the Supreme Council.

This resolution has a subject departure from the competences of the Supreme Council of Cultural Revolution; Because limiting the jurisdiction of judicial authorities is not an example of educational and research matters. Another thing is that assuming the acceptance of the Supreme Appeals Board of Ministers as a administrative turbinals , the necessity of judicial review according to the views of the Constitutional Council and legal principles is obvious, and not complying with it is a violation of the right of citizens to access judicial authorities.

Considering the basic uncertainties regarding the Resolution 630, the branches of the Court of Administrative Justice have different approaches in dealing with this resolution. Some branches, referring to Resolution 630, have issued a decree of incompetence in considering the decisions of the boards, and some branches have not accepted Resolution 630, arguing that according to Article 170 of the Constitution, judges are obliged not to implement illegal resolutions.

In order to solve the problem and avoid people's confusion, the cheapest and fastest solution is to issue a unanimous decision by the General Board of the Administrative Court of Justice on this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Council of Cultural Revolution
  • Supreme Council of Ministerial Appeals
  • Administrative Court of Justice
  • Judicial review
  • Jurisdiction
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11
اردیبهشت 1402
صفحه 51-66
  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1402