داوران

فهرست کلی و مشخصات داوران

نام داور
حسین آئینه نگینی
اصغر احمدی
امیر احمدی
امین امیریان فارسانی
شیوا بازرگان
مهری برزگر
فرهاد بیات
جمال بیگی
مائده چینی ساز
سید علی حسینی
شهرداد دارابی
حمیدرضا دانش ناری
علی ربیع زاده
مصطفی رضایی
حسین زارع شعار
مهدی سرایلو
خدایار سعیدوزیری
نیلوفر سعیدی
علی سهرابلو
جواد صالحی
سید محمدمهدی غمامی
یونس فتحی
زینب فرهمندزاد
مرتضی قاسم آبادی
امین قاسم پور
حمید قهوه چیان
ابوالفضل قوی البنیه
نیلوفر مقدمی خمامی
مصطفی ملکی
هدیه سادات میرترابی
سید محمد میرلوحی
مریم نانکلی
پیمان نمامیان
سید حسین هاشمی
مصطفی هراتی
محمد وارسته بازقلعه
محمد یکرنگی