اهداف و چشم انداز

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای تحقق دولت قانون‌مدار و کمک به حل معضلات و مشکلات حقوقی کشور، از طریق ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تعامل سازنده جامعه دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت،  فصلنامه دولت و حقوق را با اهداف ذیل منتشر می‌نماید.

1- ارتقای دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزراران حقوقی دولت،

2- کمک به دانش‌محور شدن عملکرد سازمان حقوقی دولت،

3- ایجاد انسجام و هماهنگی در سازمان حقوقی دولت و ترویج وحدت رویه حقوقی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی،

4- انعکاس مسائل، مشکلات و نیازهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به محافل دانشگاهی برای معطوف کردن توجه استادان و پژوهشگران حقوقی به این مشکلات و مسائل،

5- انعکاس‌نظرها، تحلیل‌ها و نقدهای علمی جامعه دانشگاهی از تصمیمات و اقدامات سازمان حقوقی دولت با هدف ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی،

6- تلاش برای تقریب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت از طریق همکاری‌های مشترک در جهت حل معضلات و مشکلات حقوقی دولت،

7- ارائه راهکارهای حقوقی مناسب به دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع موانع و مشکلات جاری دولت.

8- استفاده از تجربیات علمی و عملی صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان حقوقی سایر قوا.