اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد دهقانی

حقوق معاون حقوقی رئیس جمهور

mgmail.com

سردبیر

دکتر سید محمد مهدی غمامی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

ghamami.com
ghamamyisu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر علیرضا مشهدی زاده

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

al.mashhadizadehiau.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد حسن پور

حقوق عمومی عضو هبات علمی گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hr.mohammadymail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید احمد حبیب نژاد

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل پردیس فارابی دانشگاه تهران

a.habibnezhadut.ac.ir

دکتر مصطفی دانش پژوه

فقه و اصول استاد گروه حقوق وفقه اجتماعی، پژوهشکده علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mdaneshrihu.ac.ir

دکتر مسعود راعی

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (نجف آباد)

masoudraeiyahoo.com

دکتر سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی

حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

m_sm_51yahoo.com

دکتر علی غلامی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

1355gholamigmail.com

دکتر سید محمد مهدی غمامی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

ghamami.com
ghamamyisu.ac.ir

دکتر سعید محسنی

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

s-mohsenium.ac.ir

دکتر فرید محسنی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

mohseniujsas.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکترخیراله پروین

حقوق عمومی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

khparvinut.ac.ir

دکتر توکل حبیب زاده

حقوق بین الملل عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدة معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

habibzadehisu.ac.ir

دکتر ولی رستمی

حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

vrostamiut.ac.ir

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir