فراخوان دریافت مقاله با محوریت الزامات قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی

فراخوان دریافت مقاله با محوریت الزامات قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی