آسیب‌شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران پیرامون واگذاری اراضی عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

نوع و نحوه‌ واگذاری اراضی عمومی توسط قانون‌گذار،‌ گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به‌ناحق این ثروت‌های عمومی می‌شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست‌هایی را تدوین کرد که از گستره‌ی این رفتارهای نابه‌هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون‌گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از فقدان سیاست‌های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون‌گذار در این حوزه است. با توجه به گستره‌ی وسیع اختیار قانون‌گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست‌های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می‌ تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Iran's Legislative Criminal Policy Regarding the cession of Public Lands

نویسنده [English]

  • MohammadHadi Tavakolpour

Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Judicial Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran

چکیده [English]

The method and type of cession of public land by the legislator has created illegal possession of the public wealth. It is required to investigate the existing condition and the causes of occurrence of these possessions in legislative criminal policy and formulate policies to reduce these abnormal behaviors. The present study is a descriptive-analytic design via the evaluation of the relevant rules and library studies and it examines the basics of the possession of public land and evaluation of the performance of the legislator in Iran. The studies show the lack of comprehensive, purposeful, effective policies by the legislator in this field. Based on the great power of the legislator in cession of public land and the confusion of the rules in this regard, general policies of the government in land field and its emphasis on the necessity of legislation in the framework of Spatial planning can reduce the illegal possessions of public land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legislative criminal policy
  • Public land
  • Illegal possession
  • Land cession
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1402