دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آبان 1402، صفحه 1-124 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

مقاله پژوهشی

نقد آیین‌نامه اجرایی اتحادیه اروپا ناظر بر تحریم ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و دبیر آن

صفحه 1-22

جعفر صادق‌منش


رویکردهای جهانی به ماهیت رمزارزها و نسبت آن با تعیین نهاد تنظیم‌گر

صفحه 23-48

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ نرگس موحدی


همکاری حقوقی دولت‌ها در مقابله با اقدام‌های تروریستی

صفحه 49-70

پیمان نمامیان؛ علیرضا شکربیگی


تأثیر حکمرانی مطلوب بر ارتقای کیفیت عملکرد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 71-86

یاسمن سعیدی


تحلیل حقوقی شیوه‏نامه انضباطی دانشجویان (مصوب سال 1401) از حیث امکان تشدید احکام کمیته بدوی در مرحله تجدیدنظر

صفحه 87-102

امین قاسم پور


مبانی، جایگاه و آثار قاعده‌ «حرمت وهن دین» در حکومت اسلامی

صفحه 103-124

سید محمد میرلوحی