چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی

چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی

معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت دادگستری برکزار می‌کند:

چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی

سازوکارهای حقوقی موثر با فساد اداری و اقتصاد