راهنمای نویسندگان

مقالاتی در این نشریه چاپ می­‌شوند که دارای محتوای علمی، محصول تحقیق نویسندگان و متضمن دستاورد علمی جدید باشند و با رعایت موازین ذیل به دفتر نشریه ارسال شده باشند:

 

1- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد و حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده باشد.

2- مقاله ارسال شده در هیچ نشریه و همایشی انتشار یا ارایه نشده باشد.

3- مقاله در قالب برنامه: 2010 word ؛ قلم12 Bzar ؛ حاشیه‌های صفحه: 4 سانتی متر ؛ تعداد کلمات: حداقل 6000 کلمه و حداکثر 10000 کلمه ارسال شود.

4- مقاله شامل قسمت‌های زیر باشد:

     الف) صفحه عنوان شامل: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، نام مؤسسه یا سازمان متبوع) هرکدام به فارسی و انگلیسی و Email  و شماره تماس نویسندگان. در این بخش عهده‌دار مکاتبات یا نویسنده مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود.

     ب) صفحه چکیده شامل عنوان و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی (حد اکثر در 150 کلمه) و کلیدواژگان فارسی و انگلیسی (حد اکثر 5 واژه).

     پ) متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، نظریه و مدل، روش تحقیق و نتایج شود.

     ت) جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان مشخص در بالا و توضیحات و منبع آنها در زیر آن و مناسب برای چاپ در قطع وزیری مجله باشد.

     ث) در متن مقاله اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد10به بالا به عدد نوشته شود(به استثنای اعداد داخل جدول ها و شکل ها و شماره رفرنس‌های ارائه شده در پایان جمله و شماره‌گذاری فرمول‌ها)

     ج) شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد

5- ارجاعات باید به‌صورت درون متنی بوده  و بلافاصله پس از نقل مطلب، به این صورت داخل پرانتز ذکر شود(ذکر نام  صاحب اثر یا مولف و سال انتشار منبع ,  و شماره صفحه).

6- فهرست منابع در آخر مقاله با عنوان کلی منابع با تفکیک و ترتیب منابع فارسی و غیرفارسی (ابتدا عربی و سپس انگلیسی، فرانسه و ....) ، به شکل زیر تنظیم شود:

  • 1.کتاب؛ 2مقاله؛ 3.وبگاه‌های اینترنتی؛ 4.سایر منابع مثل: آراء، گزارشات و...)  به ترتیب حروف الفبا
  • و ترتیب ارجاعات به منابع مختلف به شکل زیر تنظیم شود:

     الف) کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار اثر). عنوان کتاب، نوبت ویرایش یا چاپ، محل نشر، نام انتشارات.

     ب) کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مؤلف، نام (تاریخ ترجمه)، عنوان کتاب به فارسی، نام و نام خانوادگی مترجم،  محل نشر، ناشر. 

     پ) مقاله: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). عنوان مقاله( پررنگ). نام نشریه. دوره، شماره، ماه، سال.

 

نمونه های ارجاع فهرست منابع:

  • مقاله فارسی:

         کاتوزیان، ناصر، (1384)، حمایت از زیاندیده و مسئولیت تولیدکننده در حقوق فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68.

  • مقاله انگلیسی :

         Hall Peter (1997)  “Meta-Power and Social Organization”, SymbolicInteraction, Vol. 2, No 5.

  • کتاب تألیفی فارسی

        1. کاتوزیان، ناصر(1380). اثبات و دلیل اثبات، جلد 1، تهران: میزان. 

  • کتاب تألیفی انگلیسی

        Gilespie K (1984) The Tipartite Relationship, New york: praeger.

 

7- در متن مقاله حتی‌الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می‌توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیر‌نویس آورده شود.

8- پاورقی در حد ضرورت و کوتاه آورده شود.و اسامی و واژه‌های علمی و سایر اصطلاحات خارجی در پاورقی آورده شود.

9- مسئولیت مطالب ارائه شده در مقاله‌ها بر عهده نویسندگان است و چاپ آنها به معنی تأیید مطالب  نیست.

10- نشریه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است.

- جهت دریافت کاربرگ تعارض منافع اینجا را کلینک کنید.
- جهت دریافت کاربرگ تعهدنامه نویسندگان اینجا را کلیک کنید.