تحلیل حقوقی شیوه‏نامه انضباطی دانشجویان (مصوب سال 1401) از حیث امکان تشدید احکام کمیته بدوی در مرحله تجدیدنظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ماده 91 شیوه‏نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‏دارد «چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در خصوص تخلف مطروحه دریافت شود، کمیته تجدیدنظر می‏تواند نسبت به تشدید و صدور رأی اقدام نماید». این حکم از دو بعد مورد نقد است. یکی، اصل امکان تشدید حکم بدوی و دیگری (با توجه به اطلاق ظاهری آن)، امکان تشدید مجازات بدون فراهم شدن «فرصت» و «امکان» دفاع برای دانشجو. نگارنده در این مقاله، ضمن تشریح انتقادات یادشده، به بررسی راهکارهای ممکن در وضعیت کنونی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که ایراد نخست نیازمند اصلاح شیوه‏نامه توسط تصویب‏کنندگان است و ایراد دوم در پرتوی دیگر اصول مسلّم دادرسی کیفری و نیز برخی از مواد خود شیوه‏نامه انضباطی تا حدود زیادی قابل تعدیل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal Analysis on the Students' Disciplinary Manual of Style (Approved in 2022) in Terms of the Possibility of Aggravating the First Instance’s Judgment in the Appeal Committee

نویسنده [English]

  • Amin Ghasempour

PhD in Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Article 91 of the students' Disciplinary Manual of Style (approved in 2022 by the Ministry of Science, Research and Technology and the Ministry of Health, Treatment and Medical Education) stipulates: 'After issuing the First instance’s judgment and before issuing the appeal sentence, if new documents and evidence are received regarding the current violation, the appeals committee can aggravate the conviction stated in the First instance’s judgment.' This provision is criticized from two aspects: one is the possibility of aggravating the First instance’s judgment in itself, and the other (according to its apparent absoluteness) is the possibility of intensifying the punishment, without providing the "opportunity" and "possibility" of defense for the student. In this article, the author, while explaining the mentioned criticisms, examined the possible solutions in the current situation and came to the conclusion that the first objection requires modification of the Disciplinary Manual of Style by the approvers, and the second objection is to a large extent modified in the light of other definitive principles of criminal procedure and some of the articles of the Disciplinary Manual of Style itself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disciplinary Committee
  • Disciplinary Manual of Style
  • Appeal
  • Aggravation
اسکافی، ابراهیم (1398). نقدی بر شیوه‏نامه انضباطی جدید، نشریه گفت‌وگو، شماره 82، صص. 128ـ135.
بیرامی، منصور (1389). مقایسه ویژگی‏های شخصیت و راهبردهای مقابله‏ای در دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان عادی، نشریه پژوهش‏های نوین روان‌شناختی، شماره 17.
جباری، مصطفی (1392). ماهیت حقوقی ورقه امتحان و آثار مترتب بر آن، نشریه دانش و پژوهش حقوقی، شماره 3.
خالقی، علی (1400). نکته‏ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ 18، تهران: شهر دانش.
خزانی، منوچهر (1370). اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 9.
رحمدل، منصور (1388). منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، مجله حقوقی دادگستری، شماره 67.
شریفی، علیرضا (1400). تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی، نشریه پژوهش‏های حقوقی، شماره 46.
شمس، عبدالله (1389). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد 2، چاپ 22، تهران: دراک.
قلمکار، حنیف (1391). بررسی جایگاه حقوقی کمیته‏های انضباطی در دانشگاه‏ها؛ کمیته‏هایی با قدرت نامحدود، نشریه شهر قانون، شماره 3.
قوه قضائیه (پژوهشگاه). سامانه ملی آرای قضایی (https://ara.jri.ac.ir ).
لطیفی، میثم؛ چگین، میثم؛ فرجی، محسن (1389). الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی؛ رویکردی داده‏بنیاد، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره‌های 10 و 11.
مرادخانی، فردین؛ محمودی، جواد (1399). تحلیلی انتقادی بر شیوه‏نامه انضباطی دانشجویان، نشریه حقوق اداری، شماره 24.
میکاییلی منیع، فرزانه؛ مددی امام‌زاده، زهرا (1387). بررسی رابطه هوش هیجانی ‏اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان دارای حکم انضباطی و مقایسه آن با دانشجویان بدون حکم دانشگاه ارومیه، نشریه پژوهش‏های نوین روان‌شناختی، شماره 11.
نهرینی، فریدون (1390). تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه، مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2.
Saifee, F. (2007). In Terrorem Appeals to The Crown Court. The Cambridge Law Journal, 66(1), 53-66. https://doi.org/10.1017/S0008197307000025.
Smith, Jessica (2014). Limitations on a More Severe Sentence after a Successful Appeal or Collateral Attack, University of North Carolina: UNC School of Governmen. https://www.unc.edu.
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1402