رویکردهای جهانی به ماهیت رمزارزها و نسبت آن با تعیین نهاد تنظیم‌گر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت‌ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم‌گری و قانون‌گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می‌شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت‌ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می‌گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می‌شود. عمده چالش‌هایی که دولت‌ها در رویارویی با مسائل فناوری‌های مالی با آن‌ها درگیر می‌شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش‌ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن‌ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می‌کند. نخستین چالشی که دولت‌ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می‌شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می‌شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن‌هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم‌گر و مقرره‌گذار برای رمزارزها افزون‌بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می‌دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم‌گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته‌اند. در انتخاب نهاد تنظیم‌گر نیز عموم دولت‌ها برای تنظیم‌گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده‌اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global Approaches to the Nature of Cryptocurrencies and its Relationship with the Determination of the Regulatory Authority

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Kadkhodaei 1
  • Narges Movahedi 2

1 Professor of Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Graduated M.A in Public Law from Tehran University

چکیده [English]

The advancement of technology and the emergence of new types of it in the current era have forced governments to adopt different approaches. These approaches are chosen based on the regulatory and legislative system of each country on the one hand and on the other hand the economic and political conditions and requirements of each period and each technology. The approach of countries may change over time. Cryptocurrencies are one of the things whose regulation has become an issue for governments in the last decade. In their way of dealing with this issue, governments range from complete prohibition to complete freedom. Most of the challenges that governments face in facing such issues are common or similar. The first challenge that governments have faced in the field of cryptocurrencies and which causes them to choose a specific approach towards cryptocurrencies is how to identify their nature. In addition to considering the internal and governmental structure of the country, the countries also involve their analysis of the nature of cryptocurrencies in determining the regulatory authority for cryptocurrencies. This research has investigated the relationship between these two issues by examining the approach of countries to the two issues of the nature of cryptocurrencies and determining the regulatory body of cryptocurrencies. The result of this research shows that the majority of countries consider cryptocurrencies as a type of asset and consider them close and similar to securities and other financial instruments. In the selection of the regulatory body, most governments have not recognized the need to establish a new authority for the regulation of cryptocurrencies, and they have chosen their own authority for regulating securities and other financial instruments among the existing bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital currency
  • Blockchain
  • Crypto asset
  • Regulatory
خادمان، محمود؛ کوشا، ابوطالب؛ نوری، فاطمه (1400). شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آن‌ها در نظام حقوقی ایران، حقوقی دادگستری، سال 85، شماره 115.
خامنه‌ای، سیدعلی (1395). بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34389).
ربانی موسویان، سیدعلی ( تابستان 1399). مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال 16، شماره 60.
رحیمی، فتح‌الله؛ شریفیان، سحر (1398). بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی رمزارزهای دیجیتال در حقوق داخلی و بین‌المللی، نخستین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم انسانی.
ضیایی، سیدیاسر؛ حسینی، سیده‌معصومه (1401). وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل پولی و مالی، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال 29، شماره 22.
عیوضلو، حسین و دیگران (1398). تحلیل فقهی- اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام (مطالعه موردی: بیت‌کوین)، معرفت اقتصاد اسلامی، پیاپی 21.
غمامی، سیدمحمدمهدی؛ علی‌پور، محمدرضا (1401). بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارزها در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، سال 29، شماره 21.
مددی، مهدی؛ قائمی خرق، محسن؛ شفیعی، قاسم (1399). جستار فقهی حقوقی در مسئله قانونمندسازی «ارزهای رمزنگاری شده»، مجلس و راهبرد، شماره 105.
نواب‌پور، علیرضا (1397). تحلیل فقهی کارکردهای «پول رمزنگاری‌شده» (مطالعه موردی: بیت‌کوین)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی، دانشگاه امام‌صادق (علیه‌السلام).
Altamimi&Co (2023). New UAE Laws Part 2: Issuance of UAE Cabinet Decision on the Regulation of Virtual Asset Activities and Service Providers (https://www.tamimi.com/news/issuance-of-uae-cabinet-decision-on-the-regulation-of-virtual-asset-activities-and-service-providers-2/).
Arora, Gaurav (2020 ( Cryptoasset Regulatory Framework in Japan, available (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720230).
Bloomberg (2022). Cryptocurrency Laws and Regulations by State,  https://pro.bloomberglaw.com/brief/cryptocurrency-laws-and-regulations-by-state/.
Casetext (2020). United States v. Harmon, 474 F. Supp. 3d 76 (https://casetext.com/case/united-states-v-harmon-98).
Chen, James (2021). Financial Asset Definition and Liquid vs. Illiquid Types (https://www.investopedia.com/terms/f/financialasset.asp).
CNBC (2021). El Salvador becomes first country to adopt bitcoin as legal tender after passing law (https://www.cnbc.com/2021/06/09/el-salvador-proposes-law-to-make-bitcoin-legal-tender.html).
CNBC (2022). Central African Republic becomes second country to adopt bitcoin as legal tender (https://www.cnbc.com/2022/04/28/central-african-republic-adopts-bitcoin-as-legal-tender.html).
Cox, Arthur (2023). MiCA and Transfers of Funds Regulation finalized  (https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=01b05c74-91d7-4c7f-8111-af22c20823d5).
DeVon, Cheyenne (2022). New York is the first state to ban certain types of crypto mining—here’s what to know (https://www.cnbc.com/2022/11/25/new-york-is-the-first-state-to-ban-certain-types-of-crypto-mining.html).
Dubai.gov (2022). Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai (https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Reference/2022/Law%20No.%20(4)%20of%202022%20Regulating%20Virtual%20Assets.html#_ftn1).
Eba.europa (n.d). EBA at a glance (https://www.eba.europa.eu/about-us/eba-at-a-glance).
Esma.europa (n.d). About ESMA (https://www.esma.europa.eu/about-esma).
European Parliament (2009). DIRECTIVE 2009/110/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF).
European Parliament (2023). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0593).
European Parliament (2023). Crypto-assets: green light to new rules for tracing transfers in the EU (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80133/crypto-assets-green-light-to-new-rules-for-tracing-transfers-in-the-eu). 
FinCEN (2013). Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies (https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf).
FinCEN (2019). Advisory on Illicit Activity Involving Convertible Virtual Currency (https://www.fincen.gov/sites/default/files/advisory/2019-05-10/FinCEN%20Advisory%20CVC%20FINAL%20508.pdf).
Frankenfield, Jake (2023). Currency: What It Is, How It Works, and How It Relates to Money (https://www.investopedia.com/terms/c/currency. asp#axzz2CqfsX9BD).
H.Levy, Edward (2023). SEC and CFTC Agree on a Single Definition of “Digital Asset” – More is Needed (https://www.mvalaw.com/investigations-and-regulatory-advice/sec-and-cftc-agree-on-a-single-definition-of).
Hicks, Coryanne (2023). Cryptocurrency Regulations Around The World (https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/cryptocurrency-regulations-around-the-world/).
IFAC (international federation of accountants) (2020). Financial Instruments (https://www.ifac.org/_flysystem/azure-private/publications/files/6-Introduction-to-IPSASs-Financial-Instruments-NEW-FORMAT-2_FINAL.pdf).
IMF (International Monetary Fund) (2015). Financial Instruments(Course on External Sector Statistics) (https://www.imf.org/external/region/tlm/rr/pdf/Jan09.pdf).
IRS (Internal Revenue Service) (2023). Frequently Asked Questions on Virtual Currency Transactions (https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/frequently-asked-questions-on-virtual-currency-transactions).
Kagan, Julia (2022). Financial Services Agency (FSA) (https://www.investopedia.com/terms/f/financial-services-agency-fsa.asp).
Kahraman, Erhan (2021). Turkish finance ministry to study cryptocurrency with local regulators (https://cointelegraph.com/news/turkish-finance-ministry-to-study-cryptocurrency-with-local-regualtors).
Katte, Stephen (2022). Hong Kong could be key for China’s crypto comeback —Arthur Hayes (https://cointelegraph.com/news/hong-kong-could-be-key-for-china-s-crypto-comeback-arthur-hayes).
Kenton, Will (2023). Financial Instruments Explained: Types and Asset Classes (https://www.investopedia.com/terms/f/financialinstrument.asp).
Kereibayev, Oraz (2023). Crypto Regulations in the US – A Complete Guide (2023) (https://sumsub.com/blog/crypto-regulations-in-the-us-a-complete-guide-2023/).
Klaus Schwab (2016). The Fourth Industrial Revolution, Illustrated edition ,New york: Currency.
Kumar Pratairya, Dilip (2023). An overview of the cryptocurrency regulations in Japan (https://cointelegraph.com/learn/crypto-regulations-in-japan).
law.cornel.edu (2021). financial instrument (https://www.law.cornell.edu/wex/financial_instrument).
Lee, Isabelle (2021). The rise of cryptocurrencies could challenge the dominance of the US dollar, new Fed paper says (https://markets.businessinsider.com/news/currencies/cryptocurrency-us-dollar-dominance-digital-asset-china-federal-reserve-europe-2021-10).
Marshall, Kathleen (2022). U.K. Lawmakers Vote to Recognize Crypto As Regulated Financial Instrument (https://www.investopedia.com/uk-approves-crypto-regulations6757694).
Mondaq (2023). United Arab Emirates: Regulatory Change For UAE Crypto Businesses (https://www.mondaq.com/fin-tech/1279324/regulatory-change-for-uae-crypto-businesses).
Nagase, Fukui, Hatano (2023). Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2024 Japan (https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and regulations/japan).
Padma, yallapragada (2022). Stock Market in UAE, Journal of PositiveSchool Psychology, available (https://www.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/6552/4298).
Pendey, Shubham (2023). Are China’s Rulers Having Second Thoughts About Crypto? (https://beincrypto.com/crypto-flourishing-china-hong-kong-lead/).
Reiff, Nathan (2023). Howey Test Definition: What It Means and Implications for Cryptocurrency (https://www.investopedia.com/terms/h/howey-test.asp).
Reuters (2014). U.S. swaps watchdog says considering bitcoin regulation (https://www.reuters.com/article/bitcoin-regulation-idUSL2N0M822120140311).
Senate.gov (2022). The Digital Commodities Consumer Protection Act Closes Regulatory Gaps (https://www.agriculture.senate.gov/imo/media /doc/crypto_one-pager1.pdf).
Svelite (n.d). Who We Are (https://svelite.org/about/who-we-are/).
TCMB (Central Bank of the Republic of Türkie) (2021). REGULATION ON THE DISUSE OF CRYPTO ASSETS IN PAYMENTS  )https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/c241af16-e730-45b5-bb0d-31d3af28884e/Regulation+on+the+Disuse+of+Crypto+Assets+in+Payments.pdf?MOD=AJPERES).
UK Parliament (2023). Consumer cryptocurrency trading should be regulated as gambling, Treasury Committee says in new report (https://committees.parliament.uk/committee/158/treasury-committee/news/195246/consumer-cryptocurrency-trading-should-be-regulated-as-gambling-treasury-committee-says-in-new-report).
Veriff (2023). What is KYC in crypto? (https://www.veriff.com/blog/what-is-kyc-in-crypto).
Williams, Justin and others (2023). UK Announces Proposals for Crypto Regulation (https://www.akingump.com/en/insights/alerts/uk-announces-proposals-for-crypto-regulation).
Wong, Kiuyan, Droulers, Annabelle (2023). Hong Kong Lets Retail Investors Trade Crypto in New Rules (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-23/hong-kong-to-step-up-push-for-crypto-hub-in-contrast-with-clampdowns-in-asia#xj4y7vzkg).
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1402