نقد آیین‌نامه اجرایی اتحادیه اروپا ناظر بر تحریم ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و دبیر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی؛ عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه سال 2023، آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی کمیسیون این اتحادیه و نماینده عالی آن را در اعمال محدودیت برای چند نهاد و شخص ایرانی تصویب و مقرر کرد که در همه دولت‌های عضو  لازم‌الاجراست. در این سند، چندین شخص و نهاد ازجمله دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و خود ستاد به‌عنوان نهاد ایرانی آماج تحریم واقع شده است. در این یادداشت توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ این پرسش‌ها هستیم که آیا این تحریم دارای مبنای حقوقی موجهی هست و چنانچه ضرر و زیانی از این تحریم متوجه ستاد یا دبیر آن یا ملت ایران شود، چه سازوکاری برای جبران آن وجود دارد؟ افزون بر تعرض غیرمستقیم این سند به یکی از حقوق عامه مردم ایران به‌بهانه حمایت از مردم و قابلیت مطالبه جبران خسارت‌های ناشی از این تصمیم اتحادیه اروپا به دلیل نقض برخی اسناد بین‌المللی و اروپایی حقوق بشر با توجه به خطاهای فاحش در آن درباره سمت اجرایی و عملکرد دبیر ستاد، ماهیت حقوقی ستاد، وظایف قانونی و عملکرد ستاد در دو سال گذشته و شباهت زیاد ادبیات مندرج در آن سند با ادبیات جریان رسانه‌ای معاندان و براندازان، به نظر می‌رسد نگارش این سند به دست عوامل سازمان‌های یادشده به‌ویژه تروریست‌های مجاهدین خلق سپرده شده است. این تصمیم که بی‌ارتباط با پیروی اروپا از سیاست‌های آمریکا علیه ایران نیست، با اغلاطی فاحش توسط نهادی به تصویب رسیده است که داعیه تسلط بر حقوق و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت دیگر ملت‌ها را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism of the Executive Regulation of the European Union Regarding the Sanction of the “Promotion of Virtue and the Prevention of Vice” Headquarters and its Secretary

نویسنده [English]

  • Jafar SadeghManesh

Ph.D. in criminal law and criminology, member of the scientific council of the Think Tank of Human Rights and Citizenship, Imam Sadegh University, Tehran, Iran

چکیده [English]

On January 23, the Council of the European Union approved the executive regulation proposed by the Commission of the Union and the High Representative of the Union regarding the imposition of restrictions on several Iranian entities and individuals and stipulated that it is applicable in all member states. In this document, several persons and institutions, including the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice headquarters and its secretary, are sanctioned. In this descriptive-analytical note, we are looking for an answer to the question whether this sanction has a justified legal basis. If any loss or damage is caused by this sanction to the headquarters or its secretary or to the people of Iran, what mechanism is there to compensate it? In addition to the indirect attack of this document on the fundamental rights of the Iranian people under the pretext of protecting the people and the ability to demand compensation for the damages caused by this decision of the European Union due to the violation of some international and European human rights documents, considering the gross errors in Regarding the executive position and performance of the headquarters secretary, the legal nature of the headquarters, the legal duties and performance of the headquarters in the past two years, and the great similarity of the literature contained in that document with the literature of the media flow of the rebels and subversives, it seems that the writing of this document It has been entrusted to the agents of the aforementioned organizations, especially the terrorists of the Mojahedin Khalq. This decision, which cannot be unrelated to Europe's adherence to America's policies against Iran, has been approved with gross error by an institution that claims to dominate the rights and decide the fate of other nations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • Sanction
  • Promotion of Virtue and the Prevention of Vice Headquarters
  • Public Rights
رحمانی، شهرام؛ جعفری، افشین (1398). تقابل یک‌جانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال 9، شماره 4.
زمانی، سیدقاسم؛ غریب‌آبادی، کاظم (1396). تحریم‌ها به‌مثابه نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 11، شماره 40.
زمانی، قاسم؛ فرهمندزاد، زینب (1400). اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجله پژوهش‌های حقوقی، دوره 20، شماره 48.
فلاح اسدی، مهداد (1394).  شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ تحریم و حقوق بشر، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
مختاری، بهروز (1399). حقوق بشردر پرتو یک‌جانبه­گرایی و اقدامات زورمدارانه، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 17، شماره 3.
نورانی، سیدامیرسینا (1400).  واکاوی تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: ایالات متحده، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، سال 18، شماره 3.
Afriyie, F. (2019). Legislative Authority of U.S Unilateral Economic Sanctions Against the Democratic People`s Republic of North Korea (DPRK), Journal of Social and Political Sciences, No. 2 (3).
Al-Khseilat, A., & Al-Refou, A., & Salem, S. (2020). Unilateral Economic Sanctions, Journal of Law, Policy and Globalization, No. 94.
Carter, B. E. (2011). Economic Sanctions, In Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. III.
Cohen, D., & Goldman, Z. (2019). Like it or Not, Unilateral Sanctions Are Here to Stay. AJIL Unbound. 113. doi: 10.1017/aju.2019.24.
Jazairy, I. (2019). Unilateral Economic Sanctions, International Law, and Human Rights. Ethics & International Affairs, 33 (3). doi: 10.1017/s0892679419000339.
Jazairy, I. (2018). Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. Geneva: UN. Human Rights Council. Aug 30 at: https://digitallibrary.un.org/record/1644887.
Menkes, M. (2019). The Legality of US Investment Sanctions against Iran before the ICJ: A Watershed Moment for the Essential Security and Necessity Exceptions, Canadian Yearbook of International Law/ Annuaire Canadien De Droit International, No. 56. doi: 10.1017/cyl.2019.19.
Mohamad, R. (2015). Unilateral Sanctions in International for Legality Law: A Quest. Economic Sanctions Under International Law. doi: 051-6265-94-978/10/1007-0-4.
Rousseau, Charles (1979). Droit international public, les relationes internationales, Tome IV, Paris: Sirey.
https://digitallibrary.un.org/record/1644887.
https://www.irna.ir/news/8490581/9.
https://www.mizan.news/4523720/9.
https://www.unic-ir.org/hr/hrd.htm.
  • تاریخ دریافت: 12 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1402