کلیدواژه‌ها = دیوان عدالت اداری
صلاحیت‎ها و گام‌های استیفای حقوق عامه اداری؛ بررسی تحولات قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحات 1402)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 23-33

سید محمدمهدی غمامی


نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حق‌های رفاهی در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 53-72

مصطفی رضایی؛ مرتضی قاسم‌آبادی


تحولات بخش اجرای احکام قانون دیوان عدالت اداری با تأکید بر دادرسی منصفانه

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 73-87

سید محمدحمید حسینی یزدی


صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت ادای در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402

ابوالفضل درویشوند


آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 51-66

مینا اکبری؛ فاطمه افشاری