تأملی برصلاحیت‌های قضایی رئیس دیوان عدالت اداری؛ «موضوع ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مستند به ماده 5 دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران واجد دو جایگاه اداری و قضایی است. علی‌رغم تحدید صلاحیت قضایی این مقام به ریاست بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مستند به مواد دیگر این قانون صلاحیت مختلفن قضایی برای این مقام در ارتباط با شعب، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان پیشبینی شده است. ازجمله این مواد ماده 85 قانون دیوان است که در برخی فروض صلاحیت صدور قرار رد دادخواست‌های مطروحه در هیأت عمومی را برای رئیس دیوان پیشبینی نموده است و در برخی موارد نیز این صلاحیت را برای این مقام پیشبینی کرده است تا مستند به موردی بودن مصوبه معترض‌عنه موضوع را برای رسیدگی به شعب دیوان ارجاع نماد. مبتنی بر یافته‌های این مقاله پیشبینی صلاحیت مربوط برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی  همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت‎های مزبور برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت‌ها برای رئیس دیوان اولاً زمینه خلط صلاحیت‌های اداری و قضایی را فراهم آورده است و ثانیاً تعیین بخش مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان را در صلاحیت رئیس دیوان قرار داده است و ثالثاً برخی از صلاحیت‌های مقرر برای این مقام با اصول دادرسی منصفانه ازجمله استقلال قضایی و اصول قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایر می‌باشد. بر این اساس در راستای ایجاد نظام قضایی صحیح پیشنهاد آن است که ضمن تحدید صلاحیت رئیس دیوان به مدیریت نظارت بر ارکان دیوان، صلاحیت‌های قضایی این مقام حذف گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A reflection on the jurisdiction of the head of the Administrative Court of Justice; "Subject to Article 85 of the Administrative Court of Justice Law"

نویسنده [English]

  • Hossein Aine Nagini

Faculty Member, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1402