درباره نشریه

کشور محل چاپ : ایران

ناشر معاونت حقوقی ریاست جمهوری

فرمت چاپی و الکترونیکی

وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ:فصلنامه

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصیحقوق

دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی

نوع  داوریداوری بدون نام

ایمیل مجله info@lri.ir

این فصلنامه به شماره86001به تایید وزارت ارشاد رسیده است.