اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر لعیا جنیدی

حقوق خصوصی دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

joneidiut.ac.ir

دکتر علی اسلامی‌پناه

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

eslamiput.ac.ir

دکتر امیر حسین رنجبریان

حقوق بین الملل عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

aranjbarut.ac.ir

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

حقوق بین الملل عمومی استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

reza.zb.ziaigmail.com

دکتر مرتضی شهبازی‌نیا

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

shahbaziniamodares.ac.ir

دکتر بیژن عباسی

حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

babbasiut.ac.ir

دکتر حمیدرضا علومی یزدی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

cilairipo.ir

دکتر علی اکبر گرجی

حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

a_gorjisbu.ac.ir

دکتر مهدی مهدی‌زاده

حقوق عمومی معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور

mah_mz14yahoo.com

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ahnausyahoo.com

دکتر فریدون نهرینی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

f.nahreiniut.ac.ir

دکتر امیرحسن نیازپور

حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

niapahyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر بتول آهنی

حقوق خصوصی معاون معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

ahanilawgmail.com

سردبیر

دکتر پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

mehryar1381yahoo.com

مدیر نشریه

دکتر سمیرا سلیمان زاده

حقوق خصوصی رئیس امور پژوهشهای حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

soleymanzadehsyahoo.com