اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد دهقانی
معاون حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران

حقوق

 • dehghanigmail.com

سردبیر

سید محمد مهدی غمامی
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه

مصطفی دانش پژوه
استاد، گروه حقوق وفقه اجتماعی، پژوهشکده علوم اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

فقه و اصول

 • mdaneshrihu.ac.ir
مسعود راعی
استاد، گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد اصفهان (نجف آباد)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

حقوق بین الملل

 • masoudraeiyahoo.com
فرید محسنی
استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 • mohseniujsas.ac.ir
بیژن عباسی
استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 • babbasiut.ac.ir
علی غلامی
استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم‌شناسی

 • 1355gholamigmail.com
سید احمد حبیب‌نژاد
دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین الملل، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

حقوق عمومی

 • a.habibnezhadut.ac.ir
سیدمصطفی سعادت‌مصطفوی
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق خصوصی

 • m_sm_51yahoo.com
هدی غفاری
دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

حقوق عمومی و بین‌الملل

سید محمد مهدی غمامی
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق عمومی

سعید محسنی
دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

حقوق خصوصی

 • s-mohsenium.ac.ir
حسین هوشمند فیروزآبادی
دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

Hossein Houshmand Firouzabadi

 • hooshmandrihu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

خیراله پروین
استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق عمومی

 • khparvinut.ac.ir
ولی رستمی
استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق عمومی

 • vrostamiut.ac.ir
توکل حبیب زاده
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق بین الملل عمومی

 • habibzadehisu.ac.ir
مرتضی شهبازی‌نیا
دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حقوق خصوصی

 • shahbaziniamodares.ac.ir

دبیر تخصصی

محمد حسن‌پور
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

حقوق عمومی

 • mo.hasanpourut.ac.ir

مدیر داخلی

صالح امیری
دکتری حقوق بین الملل عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

حقوق بین الملل عمومی

 • saleh.amiriut.ac.ir