مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظام حقوق رقابت مجموعه قواعدی است که به منظور تنظیم بازار آزاد و ایجاد تعادل در میان عناصر این بازار شکل گرفته است. اگرچه رویکرد سنتی مبتنی‌بر قواعد جزایی و انتظامی هنوز به صورت اولیه بر قواعد حقوق رقابت حاکم است، رویکرد جدید تکیه بر ضمانت‌اجراهای حقوقی و به خصوص مسئولیت مدنی دارد. هدف اصلی نظام مسئولیت مدنی جبران خسارت است و بر اساس یک اصل کلّی، هرگاه خسارتی وارد آید، آن خسارت می‌بایستی جبران گردد. با این حال، ماهیت خاص قواعد حقوق رقابت عناصر مسئولیت مدنی را در این حوزه با ابهام‌هایی همراه ساخته است. علاوه‌بر این، با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین‌الملل و هم‌بستگی بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. حاکمیت دو جنبه قواعد حقوق خصوصی و عمومی در این رابطه تفاوت‌های عمیقی را میان نظام‌های حقوقی در این موضوع پدید آورده است. در اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل راجع‌به دعاوی جبران خسارت ناشی از اعمال ضدرقابت تحولی در این راستا شکل گرفته است. این مقاله تلاش می‌کند تا به بررسی ملاحظات حاکم بر ضمانت‌اجرای مسئولیت مدنی در نظام حقوق رقابت با تأکید بر دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا در این رابطه بپردازد.

کلیدواژه‌ها