مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه‌ تطبیقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی و مدرس پردیس قارابی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظام حقوق رقابت مجموعه قواعدی است که به منظور تنظیم بازار آزاد و ایجاد تعادل در میان عناصر این بازار شکل گرفته است. اگرچه رویکرد سنتی مبتنی بر قواعد جزایی و انتظامی هنوز به صورت اولیه­ی بر قواعد حقوق رقابت حاکم است، رویکرد جدید تکیه بر ضمانت اجراهای حقوقی و به خصوص مسئولیت مدنی دارد. هدف اصلی نظام مسئولیت مدنی جبران خسارت است و بر اساس یک اصل کلی، هر گاه خسارتی وارد آید، آن خسارت می­­بایستی جبران گردد. با این­ حال، ماهیت خاص قواعد حقوق رقابت عناصر مسئولیت مدنی را در این حوزه با ابهاماتی همراه ساخته است. علاوه بر این، با توجه به جهانی شدن اقتصاد و تجارت بین الملل و همبستگی میان بازار کشورها، تأثیر رفتارهای ضدرقابتی به طور روزافزونی در حال فرامرزی شدن است. حاکمیت دو جنبه­ی قواعد حقوق خصوصی و عمومی در این رابطه تفاوت­های عمیقی را میان نظام­های حقوقی در این موضوع پدید آورده است. در اتحادیه اروپا با تصویب دستورالعمل راجع به دعاوی جبران خسارت ناشی از اعمال ضد رقابت تحولی در این راستا شکل گرفته است. این مقاله تلاش می­کند تا به بررسی ملاحظات حاکم بر ضمانت اجرای مسئولیت مدنی در نظام حقوق رقابت با تأکید بر دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا در این رابطه بپردازد.

کلیدواژه‌ها