تعداد مقالات: 19

1. اعمال اختیار قضایی در جبران کاستی قانون و عادلانه کردن دادرسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 8-25

لعیا جنیدی؛ فریدون نهرینی


3. حمایت از گونه‌های گیاهی در سیاست کیفری ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 8-26

اصغر احمدی؛ باقر شاملو


4. تحول حقوق مالکیت قنات‌ها به عنوان منبع سنتی تأمین آب در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 26-45

رحیم پیلوار؛ مریم رجبی


5. ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 27-40

محمد مظهری؛ وحید خانی


7. از حقوق بشر تا تکالیف بشر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 41-55

نیلوفر سعیدی؛ سید قاسم زمانی


9. اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 46-62

عبداله رجبی؛ حسین حقی


11. تعارض صلاحیت محاکم خارجی در دعاوی مسئولیت مدنی و قراردادی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 61-75

لعیا جنیدی؛ زهرا فریور


14. بررسی و تحلیل سیاست تقنینی ناظر بر حبس‌زدایی در قانون مجازات حبس تعزیری (نوآوری‌ها و نارسایی‌ها)

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 76-93

یحیی کاظمی رمدانی؛ رحیم یونسی زرینی؛ فاطمه درویشی سوچلمائی


15. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 80-97

سیّد محمد طباطبائی‌نژاد؛ محمدحسین عرفان‌منش


16. درآمدی بر مسئولیت‌ها و ضمانت اجرای ناشی از اِعمال اجبار در نظام بین‌الملل

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 94-112

سیدعلی موسوی؛ محمدرضا مجتهدی؛ فرشید بنده علی


17. محدودیت‌های پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 95-108

مریم نانکلی؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان


19. شرط حال بودن خواسته با نگاهی به آرای دیوان عالی کشور

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 113-119

فریدون نهرینی