تعداد مقالات: 7
1. محدودیت‌های پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-32

حسنعلی موذن زادگان؛ مریم نانکلی


3. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه‌ تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-80

محمدحسین عرفان‌منش؛ سیدمحمد طباطبائی‌نژاد


4. کارکرد تنظیم‌گری درونی در پیش‌گیری از جرائم محیط‌زیستی

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 81-108

امین جعفری؛ اصغر احمدی


5. تحول حقوق مالکیت قناتها به عنوان منبع سنتی تامین آب در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 109-138

رحیم پیلوار؛ مریم رجبی


6. اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-164

عبدالله رجبی؛ حسین حقی