حمایت از گونه‌های گیاهی در سیاست کیفری ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 8-26

اصغر احمدی؛ باقر شاملو


ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 27-40

محمد مظهری؛ وحید خانی


از حقوق بشر تا تکالیف بشر

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 41-55

نیلوفر سعیدی؛ سید قاسم زمانی


اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن

دوره 1، شماره 1، مهر 1399، صفحه 46-62

عبداله رجبی؛ حسین حقی


تعارض صلاحیت محاکم خارجی در دعاوی مسئولیت مدنی و قراردادی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 61-75

لعیا جنیدی؛ زهرا فریور


بررسی و تحلیل سیاست تقنینی ناظر بر حبس‌زدایی در قانون مجازات حبس تعزیری (نوآوری‌ها و نارسایی‌ها)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 76-93

یحیی کاظمی رمدانی؛ رحیم یونسی زرینی؛ فاطمه درویشی سوچلمائی


مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، مهر 1399، صفحه 80-97

سیّد محمد طباطبائی‌نژاد؛ محمدحسین عرفان‌منش


درآمدی بر مسئولیت‌ها و ضمانت اجرای ناشی از اِعمال اجبار در نظام بین‌الملل

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 94-112

سیدعلی موسوی؛ محمدرضا مجتهدی؛ فرشید بنده علی


محدودیت‌های پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 95-108

مریم نانکلی؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان


شرط حال بودن خواسته با نگاهی به آرای دیوان عالی کشور

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 113-119

فریدون نهرینی