تعداد مقالات: 6
1. اعمال اختیار قضایی در جبران کاستی قانون و عادلانه کردن دادرسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 10-36

لعیا جنیدی؛ فریدون نهرینی


2. تحول حقوق مالکیت قناتها به عنوان منبع سنتی تأمین آب در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 37-66

رحیم پیلوار؛ مریم رجبی


3. اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 67-91

عبداله رجبی؛ حسین حقی


5. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه‌ تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 118-143

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمدحسین عرفان منش