نویسنده = ������������������������� ������������
محدودیت‌های پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 95-108

مریم نانکلی؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان