نویسنده = وحید خانی
ماهیت امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری

دوره 1، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 27-40

محمد مظهری؛ وحید خانی