نویسنده = حسین حقی
تعداد مقالات: 1
1. اطلاعات ثبتی و احکام ناظر بر دسترسی اشخاص به آن

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 67-91

عبداله رجبی؛ حسین حقی